Cercetare

Direcţiile de cercetare ale catedrei:

  1. Sinteza şi caracterizarea combinaţiilor complexe ale metalelor de tranziţie cu acizii carboxilici heterociclici şi cu tiosemicarbazonele.
  2. Micro- şi nanoprelucrare electrochimică.

În ultimii trei ani doi colaboratori ai catedrei Chimie generală au susţinut tezele de doctor după cum urmează:

  •  2010 Silvia Melnic a susţinut teza de doctor în chimie “Sinteza şi caracterizarea clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici”. În lucrare s-a urmărit scopul de a efectua sinteza şi studiul prin diferite metode chimice şi fizico-chimice a unor complecşi atât oxo-trinucleari de Fe(III) cât şi a elementelor de tip 4f cu acidul 2-furancarboxilic. Rezolvarea problemelor puse a inclus stabilirea următoarelor obiective: perfecţionarea metodelor de sinteză ale carboxilaţilor cunoscute din literatură; elaborarea noilor metode de sinteză; obţinerea şi studiul noilor complecşi homo şi heteronucleari de tip d, d-d, f, f-s; sinteza şi studiul nanoparticulelor în baza furoaţilor de Fe(III); obţinerea combinaţiilor complexe cu proprietăţi biologic active pronunţate. Rezultatele teoretice şi experimentale ale studiilor magnetice ale clusterilor de tip f-s obţinute în această lucrare permit lărgirea cunoştinţelor privind natura interacţiunii magnetice de schimb, care are o importanţă deosebită în înţelegerea proprietăţilor materialelor magnetice. Importanţa practică constă în posibilitatea folosirii metodelor elaborate de sinteză a carboxilaţilor de tip f-s în chimia preparativă pentru sinteza a noilor complecşi cu proprietăţi preconizate. Au fost găsite condiţiile optime pentru sinteza nanoparticulelor de γ-Fe2O3, folosind în calitate de surfactant uleiul de floarea soarelui. Compuşii polinucleari ai Fe(III) cu acid 2-furancarboxilic posedă proprietăţi de biostimulatori ai productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis şi activităţii enzimatice a catalazei, precum şi proprietăţi antituberculoase.
  • În 2012 Pavel Globa a susţinut teza de doctor în chimie “Depunerea dimensională a cuprului şi argintului în condiţii de micro- şi nanoprelucrare electrochimică”: În baza studiului micro- şi macrodistribuirii electrochimice locale a cuprului şi argintului folosind mască groasă din material plastic se arată că, in cazul depunerii electrochimice a cuprului şi argintului masca joacă un rol de “agent de nivelare”, intrun interval larg al valorilor vitezei de depunere electrochimică (iavg / il = 0,1 – 0,75) şi a grosimilor adimensionale ale acoperirilor (L ~ 0,13 – 0,5). Este arătat că uniformitatea acoperirilor metalice la obţinerea nanocompozitelor poroase AIII BV – metal prin intermediul depunerii chimice a cuprului şi argintului in nanopororii n – InP este determinată de adancimea “de umplere” δ; a fost stabilită posibilitatea de a prezice vitezele de depunere ale cuprului şi argintului, pentru obţinerea nanomaterialelor in condiţiile sintezei electrochimice template folosind depunerea galvanostatică. A fost găsit efectul dimensional al vitezei de coroziune a metalului la obţinerea electrochimică a nanomaterialelor.
  • Lector superior Jora Elena pregăteşte pentru susţinere teza de docor „Formarea, structura şi proprietăţile analitice ale compuşilor complecşi ai Pd(II) cu tiosemicarbazone tridentate”: Tiosemicarbazonele reprezintă un grup de reactivi organici utilizaţi pe scară largă în calitate de liganzi în chimia coordinativă. Aceste substanţe formează combinaţii coordinative, care de multe ori, posedă proprietăţi antimicrobiene sau reprezintă catalizatori activi. Scopul lucrării este de a căuta condiţiile şi a obţine sub formă de monocristale compuşii complecşi ai tiosemicarbazonelor tridentate cu ioniii Pd(II) şi de a cerceta influenţa efectului steric al radicalului asupra modului de coordinare al ligandului cu Pd(II). Se urmăreşte scopul de a analiza  influienţa anionului anorganic din sărurile complexe ale Pd(II) asupra modului de coordinare al tiosemicarbazonelor şi pregătirea lor pentru studiul proprietăţilor catalitice în reacţia Suzuki-Miyamura.